Natur, rett, historie_forside

Pris:
349.00
ISBN: 9788281520356
Status: I salg

Natur, rett, historie

Forvaltningen av våre naturressurser har historiske linjer bakover. På naturrettens område som på alle områder innenfor jussen, legger tidligere reguleringer viktige føringer for hvordan rettslige spørsmål løses i dag. Dette gjelder ikke bare for juristenes håndtering av rettsspørsmålene, men også for politekernes valg når ny lovgivning skal vedtas. Studier av de tidligere reglene er derfor en kilde til forståelse av dagens lovgivning og de veivalg som er gjort under lovgivningsprosessen.

Innenfor naturretten er det noen rettsforhold som har gjennomløpt en lang historisk utvikling, som for eksempel reglene om eiendomsrett og bruksrettigheter til fast eiendom. Rettsspørsmål knyttet til miljø- og klimautfordingene er av langt nyere dato. Bokens bidrag avspeiler dette spenn både i temaer og rettshistorisk tilbakeblikk.

Forfatter(e):