Staten som kapitalist

Staten som kapitalist

Statlig eierskap

Å sikre den norske stats enorme og voksende formue er en hovedoppgave for norske myndigheter i årene fremover.

En sikring av den norske stats enorme og voksende formue blir en hovedoppgave for norske myndigheter i årene fremover. En videreføring av disse verdiene til fremtidige generasjoner vil kreve en fremsynt statlig eierskapsutøvelse og en forvaltning av Statens petroleumsfond utland (SPU) med hovedfokus på å sikre en best mulig avkastning. Forfatterne bak boken Staten som kapitalist. Rikdom og eierskap for det 21. århundre er professor Einar Lie, Egil Myklebust, tidligere generaldirektør i Norsk Hydro, og Harald Norvik, tidligere konsernsjef i Statoil. 

Boken konkluderer med syv forslag og anbefalinger for den fremtidige håndtering av det samlede norske statlige eierskapet som i alt omfatter verdier på nærmere 8.000 milliarder kroner. Gjennom forslagene adresserer forfatterne blant annet forslaget i Regjeringens stortingsmelding om statlig eierskap, og argumenterer for at det pr nå ikke er grunn til å redusere statens eierandeler i enkelte børsnoterte selskaper.

Norske myndigheters eierskapsutøvelse har utviklet seg positivt og er blitt mer profesjonell de senere årene. Det er av avgjørende betydning at staten som eier følger det regelverk som er etablert for virksomhetsstyringen. Boken presenterer og diskuterer flere eksempler som ligger på eller over grensen for godt eierskap gjennom de siste årene. Det advares mot en utvikling i forvaltningen av SPU som innebærer at fondet pålegges flere oppgaver i tillegg til det som må være fondets hovedformål, nemlig å søke den best mulige risikojusterte avkastning.

Forfatterne påpeker også at man ved dagens organisering av forvaltningen av SPU løper en ikke-ubetydelig omdømmerisiko for sentralbanken og sentralbanksjefen. Det stilles spørsmål ved om Norges Banks representantskap i sin nåværende form er det rette til å ivareta den betydelig oppgaven med kontroll av forvaltningen av SPUs enorme verdier. Det brede politiske ønsket om å sikre den norske forankring av de statskontrollerte børsselskapene støttes av forfatterne, under gitte forutsetninger.

Einar Lie er professor i historie ved Universitetet i Oslo. Han ledet arbeidet med Norsk Hydros 100 års historie og har skrevet om bøker om norsk økonomisk politikk etter 1905 og om Finansdepartementets historie.
Egil Myklebust var generaldirektør i Norsk Hydro i 10 år frem til 2001. Han var styreleder i Hydro i 2001-2004 og i SAS i 2001-2008. Han var adm. direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) fra 1987 til 1990. Han har vært medlem av flere styrer, inkludert styret for Universitetet i Oslo.
Harald Norvik var konsernsjef i Statoil fra 1988 til 1999. Han har vært styreleder eller styremedlem i SAS (1992-2001), Oslo Børs (2000-2006), TV2 (2000-2005) og Telenor (2007-2012). Han er i dag styremedlem i ConocoPhillips Inv., PGS og Deep Ocean.